วิเคราะห์อย่างมีคุณภาพ ถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็ว รักษาความลับของลูกค้า

ห้องปฏิบัติการ (Lab) จัดตั้งขึ้นเพื่อรับตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างปุ๋ย ดินและวัสดุปูน เพื่อการเกษตร มีการบริหารงานภายใต้ระบบงานมาตรฐาน และมุ่งสู่ระบบ ISO17025

ซึ่งเน้นการบริการอย่างมีระบบ ตรวจวิเคราะห์ ถูกต้อง แม่นยำ รักษาความลับของลูกค้าเสมอ ซึ่งการตรวจวิเคราะห์ปุ๋ยอ้างอิงมาตรฐานกองเกษตรเคมี มีทีมงานตรวจวิเคราะห์ที่ผ่านการฝึกอบรมจากกองเกษตรเคมี กรมวิชาการเกษตร

ความสามารถห้องปฏิบัติการ (Lab)

สามารถตรวจวิเคราะห์ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ ปูนมาร์ล โดโลไมท์ ปูนขาว ฟอสเฟต และวัตถุดิบอื่น ๆ

แนวทางการส่งตัวอย่างวิเคราะห์

  1. ด้วยตนเอง
  2. ทางไปรษณีย์
  3. สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ห้องปฏิบัติการ (Lab) Tel. 038 – 682 – 845  มือถือ. 087 – 549 – 8556