บริษัท ภาคภูมิการเกษตร003 จำกัด

วิสัยทัศน์ (VISION)

 มีวิสัยทัศน์มุ่งสู่ ความเป็นหนึ่งในด้านวัตถุดิบ การผลิตและจำหน่ายปุ๋ยอินทร์ ปุ๋ยเคมี และสารปรับปรุงดิน ที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานตามกรมวิชาการเกษตร คุณภาพ คุณธรรม

MISSION

พันธกิจองค์กร

จะมุ่งสู่ความเป็นหนึ่งในด้านการผลิตและจำหน่ายปุ๋ยอินทร์ทรีย์ , ปุ๋ยเคมี , ปุ๋ยเคมี ธาตุอาหารรอง-เสริม และวัสดุปรับปรุงดินที่มีคุณภาพ

ที่สามารถใช้อย่างเจาะจงในแต่ละพื้นที่ของประเทศให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพเพื่อช่วยยกระดับความเป็นอยู่ของเกษตรกรไทย

GOAL

เป้าหมาย

มีเป้าหมาย คือ “การเป็นผู้นำทางการตลาดในการผลิตและจำหน่าย

ปุ๋ยอินทร์ทรีย์ , ปุ๋ยเคมี, ปุ๋ยเคมี ธาตุอาหารรอง-เสริม และวัสดุปรับปรุงดินที่มีคุณภาพ เพื่อช่วยฟื้นฟูดินให้สมบูรณ์และยั่งยืน

OBJECTIVES

วัตถุประสงค์

มีจุดมุ่งสู่หมายในการเป็นผู้นำด้านการผลิตและจำหน่ายปุ๋ยอินทร์ ปุ๋ยเคมี และวัสดุปรับปรุงดินที่มีคุณภาพ โดยจะเป็นผู้นำและสนับสนุนคู่ค้าที่มีวัตถุประสงค์ร่วมกัน

คือ ต้องการจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพ และสามรถใช้ได้อย่างเฉพาะเจาะจงในแต่ละพื้นที่ในประเทศ และต้องการยกระดับความเป็นอยู่ของเกษตรกรไทย

STRATEGIES

กลยุทธ์

สามารถดำเนินการผลิตและจำหน่ายปุ๋ยอินทร์ทรีย์, ปุ๋ยเคมี, ปุ๋ยเคมี ธาตุอาหารรอง-เสริม และวัสดุปรับปรุงดินที่มีคุณภาพได้เนื่องจาก บจก.ภาคภูมิการเกษตร003 และบริษัทในเครือ kasemgroup มีความพร้อมด้านปัจจัยการผลิต

  • 1.มีเหมืองสัมปทานบัตร ปูนมาร์ล
  • 2.มีใบอนุญาตแต่งแร่ โรงโม่ และวัตถุดิบ เช่น ฟอสเฟตหิน เพอร์ไลต์ แคลเซี่ยม และโดโลไมท์
  • 3.มีโรงงานผลิตปุ๋ยและวัสดุปรับปรุงดิน โดยมีใบอนุญาตผลิตจากกรมวิชาการเกษตร
  • 4.มีห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์คุณภาพของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ ตามมาตรฐานกรมวิชาการเกษตร
  • 5.มีทีมงานด้านวิชาการที่มีความชำนาญด้านการเกษตร สามารถให้คำแนะนำด้านการเพาะปลูก รวมถึงการจัดการเกษตรทั่วไป
  • 6.มีคณะที่ปรึกษาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตร