รายการวิเคราะห์  ค่าบริการ(บาท)
1. ความเป็นกรด-ด่าง (pH) 300
2. ค่าการนำไฟฟ้า (EC) 300
3. ค่าความชื้น (%) 300
4. ไนโตรเจนทั้งหมด (%) 450
5. ไนโตรเจน-แอมโมเนีย (%) 430
6. ไนโตรเจน-ไนเตรต (%) 450
7. ไนโตรเจน-ยูเรีย (%) 430
8. ฟอสฟอรัสทั้งหมด (%) 410
9. ฟอสฟอรัส-ละลายน้ำ (%) 410
10. ฟอสฟอรัส-ละลายกรด (%) 410
11. ฟอสฟอรัส-ไม่ละลายกรด (%) 410
12. ฟอสฟอรัสที่ใช้ประโยชน์ได้ (%)
– กรณีขอให้วิเคราะห์ TP และ CIP (%) ไม่คิด
– กรณีขอให้วิเคราะห์ TP หรือ CIP (%) 410
– กรณีขอไม่วิเคราะห์ TP และ CIP (%) 670
13. โพแทสเซียมทั้งหมด (%) 410
14. โพแทสเซียมละลายน้ำ (%) 410
15. อินทรีย์คาร์บอน (OC) 410
16. อินทรีย์วัตถุ (OM) 410
17. C/N (กรณีไม่ได้วิเคราะห์ N และ OC) 710
18. C/N (กรณีวิเคราะห์ N และ OC) 450
19. ค่าการแลกเปลี่ยนประจุไฟฟ้า (CEC) 800
20. แคลเซียม (CaO) 400
21. แมกนีเซียม (MgO) 400
22. ค่าแคลเซียมคาร์บอเนตอิควิวาเลนต์ (CCE) 410
23. ความละเอียด (%) 100

เงื่อนไข

1.อัตราค่าบริการตรวจวิเคราะห์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
2.ระยะเวลาในการวิเคราะห์ ประมาณ 7 วันทำการ หลังจากวันที่ได้รับตัวอย่าง
ตัวอย่างส่งวิเคราะห์ บรรจุภาชนะปิด และมีจำนวนมากกว่า 1 กิโลกรัม หรือ 1 ลิตร