สาระน่ารู้

หน้าที่หลักของธาตุอาหาร-ทองแดง

ธาตุอาหาร : ทองแดง


หน้าที่หลักของธาตุทองแดง
1. กระตุ้นการทำงานของเอ็นไซม์
2. ควบคุมขบวนการสังเคราะห์แสง
3. ช่วยขบวนการสืบพันธุ์
4. ควบคุมการหายใจ

5. สร้าง ลิกนิน และคลอโรฟิลด์ หรือ สีเขียวทีใช้ในการสร้างน้ำตาล
6. เพิ่มการสะสมน้ำตาล
7. สร้างสี
8. เพิ่มรสชาติผัก และผลไม้

สิ่งเหนี่ยวนำให้เกิดธาตทองแดง
1. ดินมีอินทรีย์วัตถุมากเกินไป
2. ดินเป็นกรด พีเอช น้อยกว่า 4.5 หรือ ดินเป็นด่าง พีเอชมากกว่า 7.5
3. มีฟอสฟอรัสในดินสูง
4. มีอะลูมิเนียม สังกะสี เหล็ก แมงกานีส ในดินมากเกินไป
5. ดินเก่า