สาระน่ารู้

หน้าที่หลักของธาตุอาหาร-แคลเซี่ยม

ธาตุอาหาร : แคลเซี่ยม


หน้าที่หลักของธาตุแคลเซี่ยม
1. สร้างเซลล์ โดยเป็นส่วนประกอบของแคลเซี่ยม เพคเตท และ แคลเซี่ยมอ๊อกซาเลท
2. ทำให้เนื้อเยื่อมีความแข็งแรง

3. ควบคุมขบวนการใช้ไนโตรเจน
4. ช่วยเคลื่อนย้ายน้ำตาลจากใบไปยังผล
5. เพิ่มการติดลูก
6. ใช้ในการสร้างเมล็ด
7. ช่วยให้พืชใช้น้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สิ่งเหนี่ยวนำให้เกิดธาตแคลเซี่ยม
1. ดินเป็นกรด พีเอช น้อยกว่า 6.5
2. มีการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนสูง
3. ธาตุเคลเซี่ยมเป็นธาตุที่ไม่เคลื่อนย้ายพืช จำเป็นต้องได้รับอย่างสม่ำเสมอ
4. มีโปแตสเซี่ยมในดินสูง