ข่าวสาร

เปิดตัวปุ๋ยน้ำใหม่ 2 สูตร

 

IMG_4592

 

 

 

สินค้าถูกต้องได้รับรองจากกรมวิชาการ มิราเคิล สูตร 1  รส. 215/2560 

สรรพคุณ เร่งเติบโต เพิ่มเติมธาตุอาหาร

 

 

 

IMG_4594

 

 

 

สินค้าถูกต้องได้รับรองจากกรมวิชาการ มิราเคิล สูตร 2  รส. 216/2560 

สรรพคุณ เร่งผลผลิต พืชสมบูรณ์ เร่งการติดตาดอก ลดการหลุดล่วงของดอก  ให้ได้ผลผลิตมากและ มีคุณภาพ รสชาดดี